Zmiany w zakresie VZM (2014)

4 stycznia 2014

Z dniem 31.12.2013 przestała obowiązywać Ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 Nr 177, poz. 1468), która dotychczas regulowała zasady zwrotu VAT od wydatków poniesionych z tytułu zakupu materiałów budowlanych. Zastąpiła ją ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r., poz. 1304).

Nowa ustawa wprowadza znaczne zmiany w zakresie możliwości uzyskania zwrotu części podatku VAT od zakupów związanych z zakupem materiałów budowlanych.

Zakupy dokonane przed 1 stycznia 2014

Osoby, które dokonały zakupów materiałów budowlanych przed 1 stycznia 2014 roku mogą nadal ubiegać się o zwrot części podatku VAT naliczonego w tych fakturach. Zezwalają na to przepisy przejściowe zawarte w „nowej” ustawie. Do wniosków takich stosować się będzie nadal przepisy ustawy obowiązującej do końca 2013 roku.

Ważnym jest jednak, że ostateczny termin złożenia wniosku został ograniczony w czasie. I tak, wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

1) od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. – trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2014 r.,

2) od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. – trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2015 r.,

3) od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. – trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2016 r.,

4) od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2017 r.,

5) od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Zakupy dokonane po 1 stycznia 2014

Prawo do zwrotu będzie przysługiwało osobie fizycznej, która po 1 stycznia 2014 r. poniesie wydatki na zakup materiałów budowlanych, jeżeli:

1) wydatki będą poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:

a) budową domu jednorodzinnego albo

b) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie lokal mieszkalny;

2) przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r.;

3) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie przekroczy odpowiednio:

a) 75 m2 i 100 m2,

b) 85 m2 i 110 m2 – gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę będzie wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy; dotyczy to dzieci małoletnich, dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych;

4) osoba ta do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończy 36 lat;

5) do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba ta nie będzie:

a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

– z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego.

Wynika z tego, że możliwość wnioskowania o zwrot, została znacznie obostrzona kryteriami związanymi z sytuacją majątkową, osobistą podatnika. Znacząca różnicą jest także brak możliwości wnioskowania o zwrot VAT w przypadku remontu.

Tak jak do tej pory zwrot będzie dotyczył wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane stawką podstawową VAT. Podstawą zwrotu będą faktury wystawiane dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę do 30 września 2018 r.

Kiedy zwrot nie przysługuje

Tak jak do tej pory zwrot części wydatków:

● nie przysługuje, gdy osoba fizyczna lub jej małżonek dokonywali wydatków jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem;

● dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym, który jednak, inaczej niż do tej pory, może być złożony tylko raz, nie później niż do 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Wszystkich Państwa zainteresowanych zwrotem VAT za zakup materiałów budowlanych zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem.