Wybór Formy opodatkowania na 2012

4 stycznia 2012

Przypominamy, iż dnia 20 stycznia 2012 roku mija termin składania oświadczeń o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2012 roku. 

Szczegółowe informacje na temat form opodatkowania naleźć można w dziale "Do pobrania" zakładka "Broszury Informacyjne Ministerstwa Finansów"

W celu zmiany formy opodatkowania podatkiem dochodowym należy w w/w terminie przedłożyć właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o formie opodatkowania na dany rok. Wzór oświadczenia znajduje się w dziale "Do pobrania" zakładce "Inne druki i formularze".

 Przypominamy jednocześnie, iż o zachowaniu terminu decyduje:

-data osobistego złożenia oświadczenia w urzędzie skarbowym

-data nadania oświadczenia w placówce pocztowej operatora państwowego (Poczta Polska) listem poleconym.

 Ważne! Dokonany wybór jest skuteczny także w latach następnych o ile w ustawowym terminie (tj. do 20 stycznia następnego roku) nie zostanie złożone oświadczenie o wyborze innej formy.

Ponadto możecie Państwo dokonać wyboru sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy:

-wpłaty miesięczne

-wpłaty kwartalne*

* zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w formie kwartalnej wpłaca się do dnia 20. miesiąca następującego po kwartale (np. za I kwartał roku zaliczki wpłaca się do dnia 20. kwietnia). Z kwartalnej metody wpłaty zaliczek mogą skorzystać: podatnicy rozpoczynający w danym roku  prowadzenie działalności gospodarczej oraz tzw. Mali Podatnicy.

Status Małego podatnika w roku 2012 będą mieli wszyscy podatnicy, u który w roku 2011 przychody ze sprzedaży (i źródeł pochodnych) nie przekroczyły kwoty 1.200.000 euro tj. kwoty 5.324.000 zł.