Powiatowy Urząd Pracy - dotacje na działalność gospodarczą

1 września 2011

NABÓR ZAKOŃCZONY !

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy poinformował, że rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie otworzenia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony przez starostę w przypadku spełnienia następujących warunków:

  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku osoba bezrobotna nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • osoba nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz osoba nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • osoba bezrobotna nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • osoba nie otrzymała z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
  • osoba spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006) albo rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz.UE L 193 z 25.07.2007),
  • spółdzielnia socjalna, do której osoba ma zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
  • bezrobotny zamierzający przystąpić do spółdzielni socjalnej dołącza pisemna informację spółdzielni socjalnej o nieznajdowaniu się jej w stanie likwidacji,
  • osoba powinna przedstawić zgodnie z przepisami zabezpieczenie zwrotu otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania,
  • wniosek, który jest podstawą do oceny i podjęcia decyzji musi być złożony na właściwym formularzu , wypełniony w sposób czytelny,
  • wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

Termin naboru wniosków: 17 września - 7 października 2011

Szczegółowe informacje: