Zbliża się termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2010 rok

26 czerwca 2011

Przypominamy, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (tj. najpóźniej do dnia 30.06.2011 roku-w przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Roczne sprawozdania finansowe jednostek powinny być zatwierdzone przez odpowiedni organ zatwierdzający. w zależności od formy prawnej jednostki będą to:

  • spółka akcyjna - zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zwyczajne zgromadzenie wspólników
  • spółka komandytowo-akcyjna - walne zgromadzenie
  • spółka jawna, partnerska, komandytowa, cywilna - wspólnicy
  • przedsiębiorstwa państwowe - rada pracownicza, a w razie jej braku organ założycielski
  • spółdzielnie- walne zgromadzenie członków lub ich przedstawicieli
  • osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własne ryzyko- właściciel

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)