statystyki i deklaracje

Prowadzenie ewidencji podatkowej czy też ksiąg rachunkowych to tylko część obowiązków, jakie przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców. Obecnie wskazać nalezy na takie obowiązki jak:

 STATYSTYKA GUS

Większość przedsiębiorców spotkał się zapewne z koniecznością przekazywania do Głównego Urzędu Statystycznego danych na potrzeby statystyki państwowej. Niejednokrotnie są to dane mające charakter dość skomplikowany i szczegółowy, wymagające poświęcenia znacznej ilości cennego czasu. Do najpopularniejszych informacji zbieranych przez GUS należą: F-o1/I-01 (Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe), P-01 (sprawozdanie o produkcji) czy też Z-05 (badanie popytu na pracę). Dlatego też proponujemy Państwu zastąpienie Was w tym żmudnym i czasochłonnym zajęciu. Za niewielkie wynagrodzenie "uwaolnimy" Was od tego obowiązku.

INTRAST

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza nałożenie nowego obowiązku sprawozdawczego na podmioty prowadzące wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek ten polega na dokonywaniu przez podmiot zgłoszeń INTRASTAT, czyli na przekazywaniu organom celnym, w wymaganej formie i w określony sposób, informacji na temat obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty.

W myśl przepisów prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Zapytaj naszych specjalistów o ofertę stałego lub okresowego prowadzenia dokumentacji INTRAST.

OPŁATA ŚRODOWISKOWA

Każdy podmiot, którego działalność oddziaływuje na środowisko naturalne zobowiązany jest do informowania właściwych urzędów o konsekwencjach swoich działań oraz do ponoszenia z tego tytułu tzw. opłaty środowiskowej (opłaty za korzystanie ze środowiska). W praktyce obowiązek ten odtyczy każdego podmiotu, który korzysta z pojazdy samochodowego będącego środkiem trwałym lub przedmiotem leasingu.

Kontakt z naszymi specjalistami ds. ochrony środowiska znajdziecie Państwo w dziale kontakt.