Księgi Rachunkowe

Naszym klientom oferujemy pełen zakres usług związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Każdoraowo współpraca dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb klienta, tak aby pełen system rachunkowości uwzglniał przede wsyzstkim: profil działalności jednostki, potrzeby informacyjne związane z zarządzaniem, charakter powiązań gospodarczych i kapitałowych.

W ramach umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych oferujemy Państwu:

 1. Prowadzenie księgi rachunkowej 

  Na podstawie ustalonego wczesniej planu kont oraz przyjętej przez jednostkę polityki rachunkowości poprowadzimy dla Państwa księgę rachunkową. Wszelkie wpisy w księdze dokonywane są na podstawie dostarczonch dowodów księgowych, które podlegają każdorazowo dogłębenj analizie i ujęciu w księgach zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.

 2. Prowadzenie wymaganych prawem ewidencji księgowych:
  • ewdencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • ewidencji podatku VAT
  • ewidencje podatku dochodowego (od osób prawnych i osób fizycznych)
 3. Sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących wszysytkich rodzajów podatków, w szczególności:
  • VAT-7
  • VAT-UE
  • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz osób fizycznych (PIT, PPL)
  • rozliczanie podatku od czynności cywilnoprawnych
 4. Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych obejmującyh:
  • bilans
  • rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy)
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • informacje dodatkową do sprawozdania finansowego
  • rachunek przepływów pieniężnych

Mając na uwadze wymagania jednostki w zakresie informacji księgowej otrzymacie Państwo comiesięczne sprawozdanie zawierające potrzebne informacje księgowe, w szczególności: rachunek zysków i strat oraz bilans, zapisy kont analitycznych i syntetycznych.

Księgi rachunkowe prowadzone są w opraciu o:

 • ustawę o rachunkowości
 • usytawę o podatku dochodowym od osób prawnych/fizycznych
 • ustawę o podatku od towarów i usług
 • Krajowe Standardy Rachunkowości
 • właściwe przepisy wykonawcze 

Dodatkowo, dla jednostek działaljących na rynku międzynarodowym, prowadzimy księgi rachunkowe oraz sporzadzamy sprawozdania finansowe w opraciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.